REGISTRATION

ท่านสามารถลงทะเบียนโดยเลือกผ่านการบันทึกข้อมูลด้านล่าง**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail หรือติดต่อ Admin
ที่ E-mail: misuroraj@gmail.com

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการส่ง Link สำหรับเข้าร่วมงานประชุม

    

Contact Us

Location:

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
ชั้น 11 ตึกสิรินธร โรงพยาบาราชวิถี เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

Contact Us

Call:

Mobile: +66835436890

Loading
Your message has been sent. Thank you!